آئین نامه عضویت در باشگاه

 مدارك موردنیاز:

1-    فرم مخصوص ثبت نام كه به طوركامل وخوانا تكمیل شده باشد.

2-    الصاق یك قطعه عكس 4×3 (جهت چسباندن درمحل مخصوص روی فرم) و2 قطعه عكس ترجیحا"رنگی در پاكت مجزا (جمعا"3 قطعه عكس)

3-    یك برگ تصویر از صفحه اول و دوم شناسنامه

4-     كلیه مدارك مربوط به بند احراز عضویت درج گردیده است.(بدیهی است از تاریخ صدور مدارك ارسالی بیش از دو سال نگذشته باشد)

 توضیحات:

 الف.درصورت تمدید عضویت ارائه كپی كارت قبلی عضویت الزامی می باشد.

ب.عكس ها بایستی با رعایت كامل حجاب اسلامی گرفته و مربوط به دوسال اخیر باشند (بدیهی است درغیر اینصورت باشگاه از صدور كارت برای این دسته از اعضاء معذور می باشد.)

ج. متقاضی بایستی مشخصات مربوط به نام ونام خانوادگی، شماره شناسنامه ونام پدر را باخط خواناودقیق درپشت عكس های ارسالی بنویسید.

د. متقاضی بایستی آیین نامه عضویت راكاملا مطالعه نموده وفرم عضویت رابطوركامل وباذكر مشخصات دقیق تكمیل نماید درپركردن فرم عضویت متقاضی دقت نمایدكه آدرس محل سكونت،كد پستی ده رقمی وتلفن تماس خودراحتماًذكرنماید.(فرمها بایستی خوانا و با خودكارآبی تكمیل گردند)

ه. كلیه مدارك ازجمله كارنامه ها لازم است ممهوربه مهرآموزشی دانشكده و گواهی نمرات و مقالات به تایید و امضاء رئیس شعبه /دفترباشگاه رسیده باشد.

س. قسمت مربوط به رئیس شعبه یادفتردرپشت فرم عضویت به دقت وبطور كامل توسط ایشان تكمیل شود.

درصورت عدم رعایت موارد فوق مدارك عضویت به واحد عودت می گردد.

 

آیین نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

 

ماده 1: داوطلبان عضويت لازم است دارای شرايط عمومی زير باشند:

1-1- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.

2-1- عتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراي و اصل ولايت فقيه.

3-1- عدم اشتهار به فساد اخلاقي.

4-1- عدم سابقه عضويت درمجامع،احزاب وگروههايي كه با نظام جمهوري اسلامي درتضاد باشند.

5-1- داشتن سن 15 تا 30 سال.

تبصره 1:

جوانان زير 15 سال و داراي استعداد درخشان با ويژگي برجسته به تشخيص شوراي باشگاه.

تبصره2:

جوانان داراي مدرك دكتراي تخصصي يا درجه اجتهاد تا 35 سالگي به تشخيص شوراي باشگاه.

تبصره 3:

دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و مدارس سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي در شرايط مساوی از الويت در عضويت برخوردار خواهند بود.

ماده2: دارندگان شرایط ماده 1 و حداقل یكی از بندهای زیر ، می‏توانند به مدت2سال به عضویت باشگاه درآیند. «تجدید عضویت در صورت احراز شرایط لازم، بلامانع است.»

2-1: سالانه حدود 500 نفر دانش ‏آموز كه مصداق یكی از بندهای زیر باشند :

2-1-1: دانش ‏آموزانی كه میانگین معدل دو سال متوالی آنان 19 و بالاتر در مقطع راهنمائی و  5/18 و بالاتر در مقطع دبیرستان باشند.

2-1-2: احراز رتبه اول ( بر اساس آیین ‏نامه مربوط ) در یك پایه تحصیلی در دبیرستان ها و مراكز    پیش ‏دانشگاهی سما.

2-1-3 نفرات اول تا سوم مسابقات علمی كشوری در رشته‏ های مختلف

2-1-4 برگزیدگان المپیادها جهت اعزام به مسابقات بین المللی در هر رشته

2-1-5 برگزیدگان اول آثار هنری جهت شركت در نمایشگاههای معتبر بین المللی در هر رشته

2-2: سالانه حدود 2500 نفر دانشجو كه مصداق یكی از بندهای زیر باشند:

2-2-1: تا 1000 نفر دارندگان رتبه‌های بالا در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در پنج گروه آزمایشی، تا 800 نفر دارندگان رتبه‌های بالا در آزمون سراسری سازمان سنجش و آموزش كشور در 4 گروه آزمایشی، برای ورد به مقاطع كارشناسی و دكترای حرفه‌ای نسبت به تعداد شركت كننده در آزمون در هر گروه آزمایشی.

2-2-2: داشتن ‏معدل 18 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی - با حداقل 36واحد گذرانده در دو نیمسال- در‏ مقطع ‏كارشناسی ، برای كلیه رشته‌های علوم انسانی و هنر.

2-2-2-1: داشتن ‏معدل 17 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی - با حداقل 36واحد گذرانده در دو نیمسال- و داشتن اثر پژوهشی قابل قبول شـــورای باشگاه، برای كلیه رشته‌های علوم انسانی و هنر.

2-2-3: داشتن ‏معدل 17 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی - با حداقل 36واحد گذرانده در دو نیمسال-در‏ مقطع ‏كارشناسی ، برای كلیه رشته‌های علوم تجربی.

2-2-4: داشتن ‏معدل 16 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی - با حداقل 36واحد گذرانده در دو نیمسال- در‏ مقطع‏ كارشناسی ، برای كلیه رشته‌های فنی و مهندسی، ریاضی فیزیك.

تبصره 4:

حداقل تعداد واحدهای گذرانده در دو نیمسال تحصیلی در مقطع كارشناسی ارشد نا پیوسته در هریك از بندهای فوق 20 واحد می‌باشد.

2-2-5: کسب رتبه اول در آزمون امتحان جامع علوم پایه و امتحان جامع دوره برای انترنی در هر دانشگاه برای رشته‌های علوم پزشكی.

2-2-5-1: نفرات اول فوق تخصصی در هر رشته از رشته‌های علوم پزشكی در هر دوره.

2-2-5-2: نفرات اول تاسوم امتحان ورودی دوره دستیاری رشته‌های مختلف علوم­پزشكی در سراسر كشور

2-2-5-3: نفرات اول امتحان جامع رشته‌های پیراپزشكی در هر دوره.

2-2-5-4: نفرات اول آزمون ورودی دوره‌های دكترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیات و فناوری.

2-2-6: كسب رتبه اول در یك مقطع و رشته تحصیلی دانشگاهی ( براساس آیین‏نامه دانش‌آموختگان رتبه اول دانشگاه آزاد اسلامی).

2-2-7: كسب رتبه اول در بین حداقل یكصد نفر شركت‏كننده در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ، در هر رشته در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته.

2-2-8: چاپ حداقل یك مقاله علمی در مـجلات علمی معتبـر داخلی یا خارجی ، و یا ارائه حداقل دو مقـالــه در كنفـرانسـهای علمی معــتبر ( به شرط چاپ حداقل خلاصه مقاله در كتابچه مجموعه مقالات) و ارائه مقاله كامل به باشگاه برای مقاطع پائین‏تر از دكترای تخصصی برای متقاضیان عضویت كه حداقل معدل 15 و یا بالاتر داشته باشند.

2-2-9: چاپ حداقل دو مقاله علمی، پژوهشی در مـجلات علمی معتبـر داخلی یا خارجی، یا چاپ یك مقاله در مجلات علــمی معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل یك مـــقالــه در كنفرانسهای علمی معتبر برای افراد مقطع دكترای تخصصی كه حداقل معدل 17 یا بالاتر داشته باشند

تبصره 5:

ارائه مقاله در كنفرانسها ، به شرط چاپ در دفترچه مجموعه مقالات كنفرانس و ارائه مقاله كامل به باشگاه،‌ بررسی خواهد شد.

 2-3: سالانه حدود 250 نفر پژوهشگر جوان كه مصداق یكی از شرایط زیر باشند :

2-3-1: دارای اثر پژوهشی برجسته، نظیر مقالات ‏چاپ شده یاویژگی برجسته در زمینه‏های علمی، فنی، ادبی، هنری ‏و فرهنگی ‏به تشخیص شورای باشگاه.

2-3-2: كلیه نفرات اول استانها كه توسط وزارت آموزش و پروش و یا دانشگاهها به جشنواره‌های رسمی كشور نظیر: رازی، خوارزمی و غیره ...معرفی می‌گردند.

2-3-3: دارای اختراع یا كشف مورد تایید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی كشور و یا كمیته علمی باشگاه.

2-3-4: دارندگان درجه اجتهاد مورد تائید مراجع ذیصلاح كشور

تبصره 6:

از زمان احراز هریك از شرایط بالا نباید بیش از دو سال گذشته باشد.

ماده3: جوانان غیرایرانی واجد شرایط، به تشخیص شورای باشگاه، می‌توانند به مدت دو سال عضو وابسته باشــــگاه باشند و تمدید عضویت به تشخیص شورای باشگاه، بلامانع است.

ماده 4: دانشـمندان و پژوهشـگران ایرانی و غیرایرانی (به ویژه از كشورهای جهان اسلام)، كه در چـارچوب اهـداف باشـگاه خدمات ارزنــــــده یا آثار برجسته‏ای داشـته باشند، به پیشنهاد شورای باشگاه و تایید هیات امناء باشگاه بدون رعایت شرط سنی به عضویت باشگاه پذیرفته می گردد.

ماده 5: تقاضای كتبی عضویت واصله پس از طی مراحل رسیدگی لازم، در پایان هر فصل در شورای باشگاه مطرح گردیده و در صورت تصویب شورا و تائید رئیس باشگاه، برای پذیرفته شدگان كارت عضویت به مدت دو سال صادر خواهد شد.

ماده 6: بروز هر یك از موارد زیر منجر به لغو عضویت در باشگاه خواهد شد:

6-1: از دست دادن یكی از شرایط ماده 1 و یا سپری شدن مدت عضویت.

6-2:وقفه تحصیلی غیرموجه ، به مدت یك سال تحصیلی و بیشتر در هریك از مقاطع تحصیلی

6-3: ارتكاب هر عملی كه موجب تعلیق یا اخراج عضو از باشگاه یا مؤسسه آموزشی (براساس آئین ‏نامه ‏های انضباطی) یا محكومیت در مراجع ذیصلاح قضائی گردد.

6-4: عدم تبعیت از مقررات باشگاه.

6-5: دستور كتبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر لغو عضویت فرد یا افراد مشخص

تبصره7:

شورای باشگاه مرجع ذیصلاح برای تشخیص بندهای چهارگانه فوق می‏باشد.

این آیین نامه در 6 ماده و 7 تبصره در بیست و هشتمین جلسه هیئت امنای باشگاه مورخه 23/2/82 بازنگری و جایگزین آیین نامه قبلی پذیرش عضویت می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد.